Direct naar de inhoud.
Laat u niet verrassen! Laat u niet verrassen!

Laat u niet verrassen!

Klimaatverandering en -adaptatie

Samenwerking Noordelijke Vechtstromen is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten, twee waterschappen en twee provincies in zuidoost Drenthe en noordoost Overijssel. Vanuit een aanbestedingsprocedure is aan Puuridee de opdracht verstrekt voor de ontwikkeling van een strategisch communicatieplan, website en toolbox voor de communicatie van de risicodialogen in het kader van het landelijk Deltaprogramma voor Ruimtelijke Ordening.

In dialoog met de overheid én elkaar

Het doel van de partners van de samenwerking is om klimaatverandering en de daardoor benodigde klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven, landbouw, natuurorganisaties, interne doelgroepen, semi-overheden en NGO’s. Doelgroepen in dialoog laten gaan met de overheid én elkaar over de effecten van klimaatverandering. En op basis van die dialoog bewustwording creëren en zo in co-creatie, tussen overheid en samenleving, tot een uitvoeringsagenda komen waarmee handelingsperspectief wordt geboden in meer en minder risicovolle of urgente situaties.

Breed gedragen campagnestrategie

In een samenwerking met veel verschillende partijen is een breed gedragen fundament essentieel. Daarom zijn meerdere werksessies gehouden met alle betrokken communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers van de werkgroep DPRA van de deelnemende partners. Met behulp van vooronderzoek, scenario’s schetsen en een gedragswetenschapper is de communicatie- en campagnestrategie ontwikkeld. Onder de noemer ‘Laat u niet verrassen’ zijn de doelgroepen benaderd. Hiervoor is een campagnestijl en -logo ontwikkeld.

Toegankelijke website

Op de campagnewebsite wordt een algemene dialoog gestimuleerd met behulp van een poll en chat. In verband met de brede doelgroep (‘de samenleving’) is optimale toegankelijkheid essentieel. Daarom is een externe digi-toegankelijkheidstoets uitgevoerd door een derde partij.

Toolbox voor promotie en communicatie

De partijen uit de samenwerking hebben er voor gekozen om zelf de promotie en communicatie omtrent de campagne te organiseren. Het samenwerkingsverband is dan ook geen afzender. Om dit te faciliteren is een online toolbox ontwikkeld met middelen zoals campagneteksten en – afbeeldingen, werkbestanden van de campagnestijl en een animatie. Daarnaast is een spel ontwikkeld om in te zetten als gespreksmethode voor dialoogsessies.

“De werkgroep is zeer tevreden met de geleverde diensten en producten.”
Marieke Ekelenkamp

Marieke Ekelenkamp
Projectmanager en procesbegeleider

De sleutel naar een effectieve samenwerking

De campagne is doorgevoerd in een herkenbare stijl, heeft een praktische toolbox en als eye-catcher een klimaateffectenspel. Kenmerkend aan dit project was niet alleen de realisatie van de campagne, maar ook de inzet als het gaat om procesbegeleiding en de organisatie van bijeenkomsten. Dit was de sleutel naar een effectieve samenwerking en daardoor de gewenste opbrengst.